Wotum zaufania i absolutorium dla Marszałka oraz Zarządu Województwa za 2018 rok

0
749

Marszałek i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymali wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Radni podjęli decyzję podczas sesji sejmiku, która odbyła w czwartek, 30 maja 2019 roku. Za było 18 radnych, a 11 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Debatę i głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło – zgodnie z obowiązującymi od tego roku nowymi zapisami w ustawie o samorządzie województwa – przedstawienie zachodniopomorskiemu sejmikowi raportu o stanie regionu. To pierwszy taki dokument przedstawiający Pomorze Zachodnie w liczbach. Znalazły się w nim informacje o zrealizowanych politykach, programach i strategiach czy uchwałach sejmiku. – Pokazujemy w raporcie jak Pomorze Zachodnie obiektywnie wygląda, bez upiększania. Nie na wszystko jako władze województwa mamy wpływ, ale będziemy robić wszystko, by tworzyć dobre perspektywy dla młodych, dobre warunki do rozwoju zawodowego i spędzania czasu po pracy oraz dobre warunki dla seniorów – wyjaśniał marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego składa się z trzech części. Pierwsza z nich stanowi swoisty przegląd aktualnych danych statystycznych, które obrazują sytuację województwa w zakresie ważniejszych kategorii społeczno-ekonomicznych. Liczący ponad 200 stron dokument wskazuje, że Pomorze Zachodnie z PKB na mieszkańca w 2017 r. na poziomie ponad 43 tys. zł zajmuje 8 pozycję wśród regionów (skok o 1 miejsce w stosunku do 2016 r.). Zachodniopomorskie wypada niezwykle korzystnie pod względem przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na mieszkańców, zajmując 2 miejscu w kraju, tuż za Mazowszem. Od 2010 r. w województwie przeciętny dochód wzrósł o ponad 39%, to blisko 5% więcej niż średnia dla Polski. Dobrą sytuację gospodarczą potwierdza rynek pracy i takie mierniki jak aktywność ekonomiczna ludności według BAEL (8 miejsce wśród regionów) czy stopa bezrobocia według BAEL wynosząca 3,1% (5 miejsce w Polsce). Wśród czynników mających wpływ na tą sytuację z pewnością można wymienić wspieranie tworzenia stref inwestycyjnych, inwestycji przedsiębiorstw czy aktywizację bezrobotnych poprzez szkolenia i nowe miejsca opieki w przedszkolach i żłobkach (4 pozycja wśród regionów pod względem przyrostu miejsc w żłobkach).  Spory wpływ na aktywność mieszkańców ma także rozwój kolejowego transportu publicznego. Dzięki wartym ponad 1 miliard złotych inwestycjom i zakończeniu w zeszłym roku wieloletniego programu zakupu taboru, Województwo Zachodniopomorskie dysponuje 75 nowoczesnymi pojazdami kolejowymi i jako jedyne w kraju zapewnia 100% zapotrzebowania na tabor do obsługi organizowanych połączeń regionalnych. – Spadające od 2014 roku bezrobocie i wzrost gospodarczy spowodowały rewolucję na zachodniopomorskim rynku pracy. Jej pozytywnym skutkiem jest to, iż średnie wynagrodzenie w regionie, jest na drugim miejscu w kraju. To wielki sukces i będziemy chcieli utrzymać kurs na dobre wynagrodzenia naszych mieszkańców. Ale nie brakuje obszarów ubóstwa, wykluczenia, deficytów w innowacyjności. To wszystko wciąż wielkie wyzwania dla władz publicznych wszystkich poziomów – podkreślił Olgierd Geblewicz. Na tle Polski zauważalna jest odważna polityka prospołeczna kreowana na Pomorzu Zachodnim, świadczy o tym chociażby pięciokrotny wzrost zatrudnienia w Zakładach Aktywności Zawodowej w regionie w ciągu ostatnich 7 lat. W skali kraju, był on dwukrotny. Zachodniopomorskie to także lider w inwestycjach w ochronę środowiska na mieszkańca, który wynosi 407 zł rocznie (średnia dla Polski – 177 zł ). Efektem jest chociażby korzystanie z oczyszczalni ścieków przez 81% mieszkańców (2 miejsce w Polsce). Region to również krajowy lider w produkcji energetyki wiatrowej (1,49 GW i 25% udziału w produkcji krajowej), lider w produkcji energii w biogazowniach (13 MW i 12% udziału w produkcji krajowej) oraz 7 region pod względem produkcji energii z biomasy (83 MW). Nie bez znaczenia dla rozwoju regionu są inwestycje środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli branże związane z przemysłem metalowym, morskim, chemicznym, opakowaniowym, rolno-spożywczym, drzewno-meblarskim, transportem i logistyką oraz informatyką. Determinację Zarządu Województwa w tej kwestii widać po wywalczeniu w Komisji Europejskiej wartego aż 60 mln zł programu pomocowego dla branży stoczniowej. To kontynuacja działań z wcześniejszej perspektywy unijnej, gdy Samorząd Województwa uczestniczył w odbudowie najważniejszego przedsiębiorstwa branży w regionie – Stoczni Szczecińskiej, wtedy jeszcze Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Dzięki środkom unijnym rewitalizację przeszła bocznica kolejowa i szatniowiec dla 900 pracowników, a park maszynowy wzbogaciło nowe urządzenie do cięcia plazmą. Na te pierwsze od wielu lat inwestycje przeznaczono łącznie ponad 13 mln zł. Wpływ na jakość życia mieszkańców ma m.in. tworzenie regionalnych produktów turystycznych takich jak sieć tras rowerowych, szlaki kajakowe, czy we wcześniejszych latach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Z roku na rok Pomorze Zachodnie umacnia swoją pozycję najpopularniejszej w Polsce destynacji turystycznej, udzielając w ostatnim roku ponad 15 mln noclegów. W Zachodniopomorskiem w latach 2016-2017, odmiennie niż w całej Polsce, o blisko 9% wzrosła liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych (w Polsce spadek o 9,1%). W 2017 r. wydatki na kulturę i sztukę na mieszkańca (193 zł) sytuują Pomorze Zachodnie na 5 pozycji w Polsce. To w znacznej mierze efekt inwestycji Samorządu Województwa w Operę na Zamku czy Centrum Dialogu Przełomy. W dokumencie zawarto liczne informacje dotyczące ruchu lotniczego, infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, edukacji i szkolnictwa wyższego, zdrowia. Cześć druga dokumentu to opis sposobu zarządzania województwem i prowadzenia polityk rozwoju realizujących Strategię Rozwoju Województwa. Uwzględnia ona budżet na rok 2018, wieloletnią prognozę finansową i środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Część trzecia zawiera podsumowanie działań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach poszczególnych sektorowych polityk. Prezentacja raportu była podstawą do udzielenia władzom samorządu województwa wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu regionu za 2018 rok. Budżet uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 1.077,7 mln zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 1.196,5 mln zł. W wyniku zmian dokonywanych w ciągu roku, będących m.in. wynikiem aktualizacji nakładów na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, planowane dochody ustalono na kwotę 938,4 mln zł, natomiast planowane wydatki na kwotę 1.023,9 mln zł. Ostatecznie budżet został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 941,3 mln zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 952,1 mln zł. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 100,3% jest wynikiem m.in. uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (prawie 13 mln zł). Jeśli chodzi o strukturę dochodów, należy wskazać na wysoki udział w budżecie dotacji celowych i płatności z budżetu UE (prawie 42%). W 2018 roku rozpoczęto realizację wielu nowych przedsięwzięć, w tym finansowanych właśnie środkami z UE. Duży udział w uzyskanych dochodach stanowiły również wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (ok. 23%) oraz subwencja ogólna (ok. 15%). Na 71,8 mln zł niewykonanych wydatków 47,9 mln zł dotyczy niewykonania wydatków majątkowych, w tym dotyczących modernizacji i przebudowy dróg oraz ochrony zdrowia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wydatki majątkowe w strukturze wykonania wydatków ogółem wyniosły 45,5%, podczas gdy w roku 2017 struktura ta wyniosła 39%. Ponadto wykonanie wydatków majątkowych w roku 2018 wzrosło o ok. 38% w stosunku do roku 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2018 roku największą cześć wydatków budżetu stanowiły wydatki w dziedzinie transportu, łączności i zaopatrzenia w energię (63%), w tym na realizację inwestycji w tej sferze. Spore kwoty wydatków przeznaczono na: kulturę, sport i turystykę (13%), politykę rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości (4%), rolnictwo, rybactwo, ochronę środowiska (3%), edukację, opiekę wychowawczą i naukę (2%) oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (2%). Planowany w kwocie 85,5 mln zł na 31 grudnia 2018 roku deficyt, uległ zmniejszeniu do kwoty 10,8 mln zł. Nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 85 mln zł, stanowiący ponad 9% dochodów ogółem. Poziom zadłużenia województwa na koniec roku 2018 wyniósł 293,2 mln zł (31 % dochodów). W roku 2018 wypłacono pierwszą transzę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 75 mln zł na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w tym głównie z zakresu budowy i modernizacji dróg, zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, budowy sieci tras rowerowych, budowy Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie oraz konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here