Szczecińska oświata na przestrzeni ostatnich lat

0
491

„Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019” trafił w ręce szczecińskich radnych. Opracowanie pokazuje m.in. skalę zmian, które musiały zostać wprowadzone w związku z rządową reformą systemu oświaty.

W ostatnich latach działania związane ze szczecińską oświatą skupiały się w głównej mierze wokół przygotowań do wprowadzenia drugiego etapu rządowej reformy systemu oświaty. Nie zabrakło  także intensywnych prac związanych z uporządkowaniem sieci szkół i placówek oświatowych wynikającym z potrzeby optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oświatowej, jak również sporych remontów i inwestycji.

Przygotowania do przyjęcia podwójnego rocznika

Od momentu ogłoszenia rządowej reformy systemu oświaty, w Szczecinie politykę oświatową kształtowano w taki sposób, by możliwe było zapewnienie odpowiednich warunków nauki dla uczniów szczecińskich szkół w roku szkolnym 2019/2020, czyli dla uczniów z tak zwanego „podwójnego rocznika”. Cel został osiągnięty poprzez stworzenie spójnej struktury organizacji szkół w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów VIII klas szczecińskich szkół podstawowych (3188 osób) oraz III klas gimnazjalnych (2950 osób), a także przewidywany napływ uczniów spoza Szczecina, przyjęcie podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 wiązało się z koniecznością przygotowania podwójnej liczby miejsc w łącznej liczbie ok. 7400.

Ogromnym wyzwaniem, z którym musiał poradzić sobie samorząd było przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w którym wzięli udział uczniowie z podwójnego rocznika. Założeniem było utrzymanie odpowiednich standardów liczebności uczniów w oddziale po rezygnacji uczniów spoza Szczecina z nauki w szczecińskich szkołach. Zgodnie z oczekiwaniami liczba kandydatów spoza Szczecina, która po kwalifikacji nie potwierdziła woli nauki oscylowała na poziomie 25-30%. Na pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przyjętych zostało 3930 kandydatów, a do szkół ponadgimnazjalnych 3637 kandydatów.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło 3942 uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych 3692 uczniów.

Co ważne, mimo zwiększonej liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto osiągnięto cel jakim było unikniecie zjawiska dwuzmianowości.

Remonty w placówkach oświatowych

W 2018 roku Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych UM Szczecin zawarło 365 umów i zrealizowało 240 zadań inwestycyjnych oraz remontowych o łącznej wartości w wysokości ponad 75,2 mln zł. Według stanu na dzień 31.08.2019 r. plan wydatków Biura na rok 2019 wynosił po zmianach ok. 158,6 mln zł, zawarto ponad 160 nowych umów na łączną wartość 138,5 mln zł, a wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się na poziomie ok. 70,2 mln zł (wartość odebranych i rozliczonych robót budowlanych, usług projektowych itp.).

W ramach realizowanych zadań m.in. dzięki przeprowadzonym pracom udało się m.in. stworzyć 1000 nowych miejsc w przedszkolach publicznych, dostosowano placówki oświatowe do najnowszych wytycznych poszczególnych służb i inspekcji, wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące już sale gimnastyczne, wdrożono program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach oraz szkołach oraz program modernizacji burs i internatów.

Egzaminy zewnętrzne

Rządowa reforma systemu oświaty wprowadziła również zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. W związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, w roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy przeprowadzono ogólnopolski egzamin ósmoklasisty. W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. 3077 uczniów klas VIII z 45 szczecińskich szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Mimo trwającego w tym czasie ogólnopolskiego strajku nauczycieli, egzamin ósmoklasisty odbył się w szczecińskich szkołach podstawowych bez zakłóceń. Średnie procentowe wyniki osiągnięte przez uczniów kształtowały się następująco:

– język polski – 64,05 %

– matematyka -46,44 %

– język angielski – 65,34 %

– język niemiecki – 55,56 %.

Kolejnym egzaminem, który został przeprowadzony był egzamin gimnazjalny składający się z trzech części (humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego). W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów ubiegłoroczny egzamin gimnazjalny został przeprowadzony po raz ostatni. W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 2 819 uczniów klas trzecich z 37 dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Miasto. Mimo trwającego w tym czasie ogólnopolskiego strajku nauczycieli, podobnie jak egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny w szczecińskich szkołach również odbył się bez zakłóceń. Średnie wyniki kształtowały się następująco:

– część humanistyczna: język polski – 65,61 %, historia i WOS – 62,06 %

– część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 50,07 %, przedmioty przyrodnicze – 52,17 %

– część językowa: język angielski – 76,54 %, język niemiecki – 61,39 %.

W maju 2019 roku 2465 absolwentów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych (3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-techników) prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przystąpiło do dwóch obowiązkowych egzaminów maturalnych w części ustnej oraz do czterech obowiązkowych egzaminów w części pisemnej. Spośród 1680 absolwentów 3–letnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 94,52% zdało egzamin maturalny.

Spośród 1680 absolwentów 3–letnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 94,52% zdało egzamin maturalny.  Ponadto, spośród 785 absolwentów 4–letnich techników prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 80% zdało egzamin maturalny.

Nakłady finansowe na oświatę w Szczecinie

Oświata to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez gminę, a co za tym idzie pochłania ogromne środki finansowe, dzięki którym możliwe jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego systemu. Tylko w 2019 roku w Szczecinie nakłady na oświatę są równe sumie wydatków na sześć następujących sfer: bezpieczeństwo, gospodarka komunalna, komunikacja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, kultura i sport.

Co roku rosną wydatki na oświatę i  tym samym powiększa się luka pomiędzy kosztami funkcjonowania całego systemu a subwencją oświatową, która jest przekazywana do kasy miasta przez rząd. Subwencja oświatowa przekazywana Gminie Miasto Szczecin z Ministerstwa Edukacji Narodowej obecnie pozwala na pokrycie jedynie 70% wydatków związanych z edukacją publiczną. Resztę dokłada samorząd. Co roku ponad 130 000 000 złotych wydawane jest z kasy miasta na wynagrodzenia pracowników oświaty.

W 2015 roku Szczecin przeznaczał na zadania bieżące związane z edukacją 159 209 196 zł (28 % dopłaty ze strony miasta), w 2018 roku kwota wzrosła do 213,8 mln zł (32 % dopłaty), natomiast szacuje się, że w 2019 roku Miasto będzie musiało dołożyć aż 250,65 mln zł (33 % dopłaty) na realizację zadań związanych  z edukacją.

Nie bez znaczenia dla budżetu Miasta pozostają również wprowadzone przez MEN od 1 września 2019 r. podwyżki dla nauczycieli (wzrost średniej płacy nauczycieli brutto o 9,6 %, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł). Podobnie jak w poprzednich latach, część tego zobowiązania finansowego będzie musiało pokryć miasto z własnych środków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here